Big Data 4 Youth

ที่มาของโครงการ

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการนี้จัดทำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับเยาวชนที่กำลังเสร็จการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ และองค์ประกอบของเทคโนโลยี

Big Data เพื่อเรียนรู้ทักษะการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูง หรือ Business Intelligence (BI) สามารถจัดทำผลการวิเคราะห์รูปแบบ Data Model ใช้สนับสนุนการนำเสนองานในรูปแบบ Data Visualization ทั้งแบบตาราง กราฟ แผนที่ และรูปร่างต่าง ๆ สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายรวดเร็ว สามารถแชร์ Report บนเว็บไซต์ออนไลน์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile หรือ Tablet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือ

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยี Big Data สำหรับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา ที่กำลังสำเร็จการศึกษา

เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี Big Data วิธีการจำแนกและจัดการข้อมูล แยกเยอะประเภทข้อมูล เพื่อนำไปใช้ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการต่อยอดเสริมสร้างยกระดับองค์ความรู้สำหรับนิสิต นักษาศึกษา ให้มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งเป็นโอกาสในการมีงานทำด้านเทคโนโลยี Big Data

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ให้บริการด้านคำปรึกษากับองค์กร เกี่ยวกับบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุลคลากร ที่จุดแข็ง โดยใช้หลักการของ StrengthsFinder โดยผ่านระบบการทดสอบค้นหา จุดแข็ง ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกจาก แกลลัพสหรัฐอเมริกา สร้างผลงานการเปลี่ยนแปลงด้วยการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรชั้นนำภาคเอกชน

สร้างโรงไฟฟ้าขยะ
SBANG (Sabang) ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ในฐานะผู้ให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Turn-Key System Integrator) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการทำงานในโรงไฟฟ้าชีวมวลมากกว่า 10 โครงการ รางวัลการประกันคุณภาพมากมายภายใต้ SBANG Energy Platform SBANG ให้บริการออกแบบก่อสร้าง

เปลี่ยนจอ Macbook
เเราคือศูนย์บริการซ่อม Mac เช่น iMac, Macbook, Macbook Pro, Macbook air, Mac Mini, กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, เพชรบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, หัวหิน, ชุมพร, ปทุมธานี, สระแก้ว, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก , สระบุรี ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น นครสวรรค์ เชียงใหม่ น่าน เชียงราย สุโขทัย เลย.

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ (500 ท่าน)
1. นักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ในระดับปริญญาตรีที่กำลังจะจบการศึกษา ในทุกสาขาวิชา
2. ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ว่างงาน และต้องการศึกษา เพื่อเปลี่ยนสายงาน หรือเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ

รับทำ VDO Presentation
View wide Production House เราเป็นผู้ให้บริการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครบวงจร ที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อมากกว่า 17 ปี สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าในงบประมาณที่กำหนดได้ ทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งมอบเรื่องราวในการสื่อสารให้โดนใจคนดูทั้งในแง่เนื้อหาและอารมณ์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร หรือเพิ่มยอดขายและสร้างการจดจำให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

RAISED FLOOR
ATRIO CO.,LTD has Established 1992 , The one who manufacture Access Floor by Australian Technology. ACCESS FLOOR Wood Core Steel Encapsulated Particle Board Under “ATRIO” Brand Name Certificated By TIS 1129-2535 Elevated Floor UNDERFLOOR INSULATION, Closed Cell, Ci-Flex

คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้อบรม
1. สามารถใช้งาน computer ในการทำงานเบื้องต้น เช่น จัดเก็บไฟล์ , เปิดไฟล์ได้
2. มีความรู้ในการใช้งาน Internet และการค้นหาข้อมูลบนเว็บ
3. สามารถใช้งานหรือเคยอบรมโปรแกรม Excel เบื้องต้น

Big Data 4 Youth

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานและความสำคัญของ Power BI Desktop
2. ผู้เข้าอบรมรู้จักแหล่งข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับ Power BI Desktop
3. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop
4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Report และ Dashboard ด้วย Power BI Desktop
5. ผู้เข้าอบรมใช้เทคนิควิเคราะห์และตีความข้อมูลเพื่อใช้สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

Contact
bigdata4youth.com

Copyright © 2023 Big Data 4 Youth